شرایط عضویت:
ارائه کارت دانشجویی، تکمیل فرم عضویت، یک قطعه عکس، مبلغ 5000 ریال . در صورت نداشتن کارت دانشجویی برای ورودی های جدید ارائه ی پرینت درسی .

اعتبار عضویت :
تا پایان دوره تحصیلی


ساعت کار کتابخانه:

ایام هفته

شروع

پایان

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح

16 عصر

پنج شنبه ها

8 صبح

13 ظهر

 

سالن مطالعه در روزهای یادشده در ساعات ناهار و نماز باز است.